Kategorie: Reakcje i postawy

TŁUMACZENIE FAKTU

Tym można tłumaczyć fakt, iż wbrew pozorom dziecko takie nigdy nie będzie popularne w kręgu rówieśników i prędzej czy później nieuchronnie znajdzie się na peryferiach społeczności. Trzecią formą przeniesienia agresji jest agresja symboliczna: zahamowana w otwartej formie agresja objawia się

DZIECKO W ZABAWIE

Dziecko w zabawie lalkami odgrywa samo siebie i otaczający je świat, ale między odgrywane zdarzenia i osoby wprowadza te pragnienia i uczucia, które często żyją w nim na­wet nieświadomie. Dzięki temu psychologowie w pracy diagno­stycznej i terapeutycznej mogą z dobrymi

WEDŁUG OBSERWACJI

We­dług obserwacji Searsa i jego współpracowników w trakcie zabawy lalkami dzieci silnie sfrustrowane przejawiają o wiele więcej agresji niż dzieci słabiej sfrustrowane. Również, dzieci surowo karane przejawiają więcej agresji niż dzieci karane lek­ko. U dzieci silnie frustrowanych i surowo karanych

PODZIAŁ NA GRUPY

W pier­wszej znalazły się dzieci surowo karane, w drugiej — lżej karane, a w trzeciej — dzieci karane tylko w nikłym stopniu lub wcale. Badacze rejestrowali przejawy agresywności występujące w tra­kcie swobodnej zabawy. Stwierdzono, że dzieci karane łagodnie przejawiały najwięcej,

NIEPOŻĄDANE ZACHOWANIE

Dziecko, którego niepożądane zachowanie karze się lekko, w trakcie zabawy lalkami wykazuje tylko niewiele agre­sji. Jego gniew może się przecież ujawnić w o wiele bardziej bezpośredniej formie: przede wszystkim w stosunku do rówieś­ników. Bardzo często ma ono możliwość przejawiania otwartej

W NIEŚWIADOMEJ SYMBOLICE

Jed­nocześnie zaś w nieświadomej symbolice zabawy występuje silna tendencja agresywności. Zawsze występujący związek pomiędzy agresją a lękliwością chyba w tym punkcie jest naj­ściślejszy. W końcowej części naszej pracy jeszcze do tego po­wrócimy. Według badaczy dzieci bardzo rzadko karane przejawiają mało

PRZEJAW POSTAW

Takie dziecko będzie przeja­wiało agresję dlatego, że właśnie wtedy się złości i nic na świe- cie nie zmusi go do ukrycia swych uczyć. Tych przejawów agresywności będzie jednak o wiele mniej niż u dzieci z grupy drugiej, ponieważ właśnie nikła

ZROZUMIAŁY WPŁYW ZACHOWANIA

Wyrażając się ściślej: wpływ wychowania staje się zrozumiały jedynie wtedy, gdy postawy wychowawcze i emocje analizuje­my kompleksowo. Do tej sprawy jeszcze powrócimy. Do odpo­wiedzi na nasze obecne pytania w zupełności wystarczy analiza postaw. Karanie otwartej agresji w większości przypadków fru­struje

TEMPEROWANIE ZŁOŚCI DZIECKA

Nie doszliśmy jeszcze do końca naszej analizy, ale coraz sil­niej pojawia się pytanie: jeżeli nagradzanie i karanie agresji są tylko źródłem nowej agresji, to co ma robić wychowawca? W miejsce szczegółowej odpowiedzi, którą spróbujemy dać paźniej, zacytujemy teraz kilka niezwykle

NARUSZENIE REGUŁ

Naruszanie reguł należy oceniać wraz z jego okolicznościami… a nie po prostu według jakiegoś widzimisię nastroju wychowawcy. Opanowanie rodziców jest prawdo­podobnie najlepszą gwarancją dla opanowania dziecka”. Na podstawie przeróżnych eksperymentów i obserwacji wiemy już od dawna, że do naśladownictwa są

MODEL AGRESYWNY

Zwierzęta stojące na niższym stopniu filogenezy potrafią naśladować daną formę zachowania tylko równocześnie z demonstracją lub natychmiast po niej, natomiast ssaki naczel­ne potrafią naśladować działanie modelu po krótszym czy dłuż­szym czasie od jego zakończenia. Wiele prac psychologicznych mówi o takim

NACZELNY MECHANIZM

Ten mechanizm to u naczelnych obraz zachowany w pamięci, uzu­pełniony u ludzi mową, systemem kodowym pojęć. Przedstawi­ciel gatunku naczelnych przypomina sobie zachowanie się modelu i dzięki zachowanemu w pamięci obrazowi naśladuje działanie, które miało miejsce w przeszłości. Na wczesnym etapie